HLM`s visjon:
SKAPE TONEANGIVENDE ARKITEKTUR I ET BÆREKRAFTIG PERSPEKTIV!

HLM`s verdigrunnlag:
VI SETTER MENNESKET FØRST
VI UTVIKLER LANGSIKTIG ARKITEKTUR
VI ER NYSKAPENDE
VI ER KUNNSKAPSSØKENDE

-MENNESKET FØRST. Vår arkitektur setter menneskets opplevelse av rom først.  Vi vektlegger funksjonelle kvaliteter, nye måter å bruke materialer på og gleden ved god formgiving. God arkitektur løser primærfunksjoner og påvirker alle sanser. God arkitektur gir de daglige funksjoner de beste rammer og de fleste muligheter.

-LANGSIKTIG ARKITEKTUR. Bærekraftige prosjekter! Vi utformer bærekraftige prosjekter med varige løsninger, tilpasset lokalt klima. Vårt arkitektoniske uttrykk skal leve lengre enn dagens moter. Gjennom alle prosjektfaser ønsker vi å finne de løsningene som gir best kost nytte effekt i et langt perspektiv.

-NYSKAPENDE. Innovasjon! Vi utfordrer det eksisterende ved å gi plass for nytenkning. Vi deltar på høyeste nivå i prosjektkonkurranser nasjonalt og internasjonalt i skjerpende konkurranser. Vi prosjekterer ut fra våre erfaringer, men søker konstant å optimalisere vår arkitektur. Vi arbeider for å lage arkitektur som svarer på dagens samfunnskrav og løser utfordringer på nye, naturlige og markante måter

-KUNNSKAPSSØKENDE Hlm arkitektur er en dynamisk bedrift! Gjennom prosjektene og gjennomføring av disse gjør vi forskning i praksis og skjerper vårt arkitektoniske vokabular. Kunnskapstilfanget i praktisk bygging kombinert med kunnskap fra kurs og studier av enkeltkomponenter i faget gjør oss til enhver tid oppdatert på dagens krav og muligheter. Kunnskapsoverføring innen bedriften er prioritert. Vi legger vekt på studieturer som inspirasjon. Vi lar oss ikke lure av tidsskrifts glansbilder, men lar oss gjerne begeistre på besøk i virkelig flotte bygg.

-DIALOG som metode og resultat! Vi er opptatt av dialog på flere nivå. Som metode i prosessene verdsetter vi den gode dialogen både internt på hlm, i forholdet til byggherre, bruker og konsulenter. I den kunnskapsbaserte dialogen yter alle sitt beste for prosjektene. Vi mener at et hvert godt prosjekt som resultat skal stå i dialog med sine omgivelser og sine brukere og dermed innby til en kontinuerlig prosess mellom funksjon og de fysiske rammene.

-HLM ARKITEKTURS FORMSPRÅK er en arkitektur i brytningen mellom tradisjon og nytenking. Alle bygg er bærere av en holdning til tid og sted, til funksjon og ressursbruk. Vi er først helt fornøyd når logistikk, poesi og teknikk har gått opp i «en høyere enhet»! Dette arbeider vi for å oppnå. Det ferdige produkt og dets videre liv har sin klare tale og vi etterprøver og vurderer våre prosjekter for stadig å forbedre våre produkter!